Follow us

Video klipovi

Imamo 39 gostiju na mreži
Dobrodošli
Aktuelnosti
Omladina JAZAS-a Kragujevac učestvovala na Javnoj raspravi o predloženim prioritetima u okviru ReLOaD programa PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
ponedeljak, 26 februar 2018 12:20

ReLOaD je regionalni projekat koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Zapadnom Balkanu i to u Albaniji, bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji. Projekat je počeo 1. februara, 2017. godine i tokom tri godine cilj projekta je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva širenjem transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS u skladu sa strateškim prioritetima i potrebama stanovništva u zajednicama. Odabrano je 5 jedinica lokalne samouprave (JLS) sa kojima će se realizovati aktivnosti u Srbiji i to su (abecednim redom): Dimitrovgrad, Čačak, Kragujevac, Paraćin i Šabac.

Omladina JAZAS-a Kragujevac učestvovala je na javnoj raspravi o predloženim prioritetima u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u utorak, 13. februara. Pored OJKG na javnoj raspravi učestvovalo je više od 30 organizacija civilnog društva iz Kragujevca.

Kako trenutno, pored Nacionalne strategije za mlade 2015-2025, nijedan dokument ne prepoznaje važnost HIV preventivnih programa, OJKG najviše pažnje u toku javne rasprave posvetila je prezentaciji aktuelnog procesa izrade Nacionalne strategije za HIV/AIDS, kao i neophodnosti njenog spuštanja na lokalni nivo, naročito u oblasti mladih, a čije programe bi mogao podržati ReLOaD program.

Javna rasprava trajala je oko 2 časa, a rezultirala konkretnim konkursom za finansiranje prioriteta u Kragujevcu, koji se nalazi na sajtu Grada Kragujevca.

 
Održana Laboratorija omladinskog rada - LabOR 2018 PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
ponedeljak, 19 februar 2018 09:50

U ponedeljak, 12.02.2018. održana je konferencija pod nazivom "Laboratorija omladinskog rada - LABOR 2018." u Domu omladine Beograd, sa ciljem da se različitim institucijama i akterima na nacionalnom i lokalnom nivou predstavi značaj osiguranja kvaliteta omladinskog rada.

Konferenciju je otvorio Darko Stanić, Državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta, koji je istakao da MOS veliki značaj daje omladinskom radu i direktnom radu sa mladima na razvoju njihovih kapaciteta u prevazilaženju izazova i razvoju ličnih potencijala. Takođe je napomenuo da je najznačajniji partner Ministarstvu u profesionalizaciji i standardizaciji omladinskog rada i stvaranju uslova za veće vrednovanje omladinskog rada upravo NAPOR.

Omladina JAZAS-a Kragujevac na konferenciji predstavila je standard 3 - Dobrovoljno i aktivno učešće mladih. Predstavnici organizacije, Milica Jovanović i Lazar Đoković, razgovarali su sa donatorima i učesnicima konferencije o načinima na koji omladinski rad podstiče aktivno uključivanje mladih u društvo. Naročito su naglašeni pravo na izbor mladih osoba, pravo na ravnopravno učešće, pravo na učestvovanje u donošenje odluka, kao i pravo na informisanje mladih.

Nakon upoznavanja sa standardima usledila je panel diskusija na kojoj su učestvovale Bojana Perović, Savetnica u Ministarstvu omladine i sporta i Violeta Stanković, Predsednica upravnog odbora NAPOR. Učesnice panela su istakle značaj podrške različitih institucija na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou za razvoj i prepoznavanje omladinskog rada. Učesnici konferencije, predstavnici NAPOR organizacija članica istakli su neke od izazova sa kojima se susreću u svom radu, od kojih se naročito izdvojo nedostatak interesovanja medija i šire javnosti za programe koje sprovode sa mladima i za njih. Predstavnici institucija su imali priliku da podele svoje utiske nakon upoznavanja sa standardima kvaliteta omladinskog rada i ponudli sa svoje strane različite mogućnosti koje su otvorene organizacijama mladih i za mlade.

Galeriju fotografija pogledajte na ovom linku.

 
Omladinski rad kao faktor društvenih promena PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
sreda, 07 februar 2018 11:09

Omladinski rad (engl. youth work) predstavalja stručni, pedagoški rad sa mladima koji se odvija izvan sistema formalnog obrazovanja, tj. u okviru slobodnog vremena mladih, i u koji se mladi uključuju na dobrovoljnoj osnovi.

Omladinski rad predstavlja planiran i kontinuiran proces obrazovnog karaktera, kreiran sa svrhom pružanja podrške mladima u procesu osamostaljivanja.

U okviru projekta "Omladinski rad izvan okvira", NAPOR je kreirao kampanju za prepoznavanje omladinskog rada kao faktora društvenih promena.

Omladina JAZAS-a Kragujevac, kao organizacija koja sprovodi omladinski rad na lokalu, učestvuje u kampanji.

Razvoj, iskustvo, inicijativa, prijateljstvo, zabava, mobilnost, promišljanje i inovativnost samo su neki od pojmova koji Jelenu Milanović, omladinsku radnicu u Omladini JAZAS-a Kragujevac asociraju na omladinski rad. Za nju je to takođe i životni sastojak koji postavlja nove izazove, koji harmonizuje i inspiriše, pa zato omladinski rad vidi kao svojevrstan „lepak“ koji povezuje različite stvari.

Kompletnu Jeleninu priču pročitajte na ovom linku.

 

 

Tragajući za mestom gde pripada, gde slobodno može da iznese svoje stavove i deli vrednosti sa drugima, gde u isto vreme uči i zabavlja se, Milica Jovanović je pre dve godine pronašla Omladinu JAZAS-a Kragujevac, organizaciju u kojoj i danas volontira. Zahvalnost za upoznavanje sa programom omladinskog rada duguje Luki, prijatelju koji je sa njom još od srednje škole maštao da menjaju svet nabolje i koji je motivisao da se uključi u aktivnosti organizacije.

Kompletnu Miličinu priču pročitajte na ovom linku.

 

Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) je strukovni i reprezentativni savez udruženja čija je misija stvaranje i razvijanje uslova za osiguranje kvaliteta i prepoznavanje omladinskog rada u cilju razvoja potencijala mladih i omladinskih radnika/ca, koji doprinose dobrobiti lokalne zajednice i društva. Vizija je da svaka mlada osoba ima svog omladinskog radnika/cu.

Poslednje ažurirano sreda, 07 februar 2018 11:34
 
Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе 2018 PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
nedelja, 28 januar 2018 09:58

Еvrоpsка nеdеljа prеvеnciје rака grlićа mаtеricе sе оbеlеžаvа оd 28. јаnuаrа dо 3. fеbruаrа 2018. gоdinе u cilju pоdizаnjа svеsti žеnа о rакu grlićа mаtеricе i nаčinimа prеvеnciје. Prvа Еvrоpsка nеdеljа оbеlеžеnа је 2007. gоdinе pоslе intеrvеnciје Intеrеsnе grupе zа rак grlićа mаtеricе каdа је Sаvеt Еvrоpе dоnео prеpоruке о zаpоčinjаnju Каmpаnjе i оbеlеžеvаnju Еvrоpsке nеdеljе prеvеnciје rака grlićа mаtеricе. Prеpоznајući znаčај оvе каmpаnjе, Srbiја vеć dvаnаеsti put акtivnо učеstvuје u njеnоm оbеlеžаvаnju.

Оsnоvnа pоruка svim žеnаmа је dа је rак grlićа mаtеricе mаlignа bоlеst која sе mоžе sprеčiti. „STОP RАКU GRLIĆА MАTЕRICЕ” је slоgаn којi ćе оbеlеžiti pоtrеbu dа јоš јеdnоm аpеluјеmо nа nаšе sеstrе, mајке, ćеrке, priјаtеljicе dа u Еvrоpsкој nеdеlji prеvеnciје rака grlićа mаtеricе rаzmišljајu о svоm rеprоduкtivnоm zdrаvlju, i dа u tокu gоdinе оdvоје dаn каdа ćе pоsеtiti svоg lекаrа i isкоristiti nекu оd dоstupnih mоgućnоsti prеvеnciје.

Rак grlićа mаtеricе, dužе оd dеcеniје, prеdstаvljа оzbiljаn јаvnоzdrаvstvеni prоblеm u Srbiјi. U nаšој zеmlji 2014. gоdinе rеgistrоvаnе su 1122 nоvооbоlеlе žеnе оd rака grlićа mаtеricе, dок 415 žеnа izgubi živоt оd оvе vrstе rака, zа којu sа sigurnоšću znаmо dа pripаdа grupi nајprеvеntаbilniјih. Nаrоčitо zаbrinjаvа činjеnicа dа sе Srbiја i dаljе nаlаzi u grupi еvrоpsкih zеmаljа sа nајvišim stоpаmа оbоlеvаnjа i umirаnjа оd rака grlićа mаtеricе.

Каdа је rеč о оbоlеvаnju оd rака grlićа mаtеricе, Srbiја sе nаlаzi nа čеtvrtоm mеstu u Еvrоpi, pоslе Rumuniје, Litvаniје i Bugаrsке. Nаžаlоst, nаšа zеmljа sе pо umirаnju оd оvе vrstе rака коd žеnа, nаlаzi nа trеćеm mеstu u Еvrоpi, оdmаh pоslе Rumuniје i Mоldаviје.

Nајеfiкаsniја mеrа primаrnе prеvеnciје је imunizаciја prоtiv humаnоg pаpilоmа virusа. Оvа intеrvеnciја је isplаtivа, pоgоtоvu u zеmljаmа gdе su rеsursi оgrаničеni, učеstаlоst HPV infекciје visока, а оbuhvаt prеvеntivnim prеglеdimа nizак. Imunizаciја nе isкljučuје pоtrеbu zа оbаvljаnjеm prеvеntivnih prеglеdа budući dа pоstојеćе vакcinе nе štitе оd svih tipоvа HPV. Vаžnо је znаti dа sе sкоrо svакi slučај rака grlićа mаtеricе mоžе sprеčiti. Dоbrо оrgаnizоvаni sкrining prоgrаmi mоgu dа sprеčе i dо 80% slučајеvа rака grlićа mаtеricе, оtкrivајući mаlignu dеgеnеrаciјu u prеinvаzivnој fаzi.

Pročitajte brošuru PREVENCIJA reproduktivno zdravlje mladih

Pročitajte brošuru PREVENCIJA oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima HPV vakcina

Poslednje ažurirano nedelja, 28 januar 2018 10:09
 
Volonteri menjaju svet PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
ponedeljak, 25 decembar 2017 21:47

Završna aktivnost u sklopu projekta "Volonterizam: prava i odgovornosti" realizovana je okupljanjem svih učesnika projekta i relevantnih aktera u oblasti volontiranja mladih. Konferencija je održana u Velikoj sali Skupštine grada Kragujevca u subotu, 23. decembra.

Tokom projekta kroz obuku za volonterski menadžment i dvomesečno mentorstvo 17 udruženja je unapredilo svoje interne prakse i procedure i kreiralo programe za 100 novih volontera. Takođe, obučeno je 26 vršnjačkih edukatora koji su održali 88 radionica i direktno informisali više od 2.000 mladih o prevenciji rizičnog ponašanja i mogućnostima zaštite kada je u pitanju reproduktivno zdravlje.

Jelena Milanović, predsednica Omladine JAZAS-a Kragujevac, otvorila je konferenciju rečima da volontiranje doprinosi kako društvu i rešavanju problema koji postoje u njemu, tako i ličnom razvoju osobe koja je angažovana kao volonter. Kroz volonterski rad, osobe mogu da razviju samopoštovanje i poštovanje prema drugima, kao i da primene svoje veštine i znanja kroz različite tipove volonterskih aktivnosti.

Pomoćnica ministra, Snežana Klašnja, uputila je poruku svim mladima: "Nacionalna strategija za mlade kroz svoje ciljeve i principe prepoznaje značaj volonterizma i solidarnosti mladih, te smo zato i podržali projekat „Volontrizam: prava i odgovornosti“ Omladine JAZAS-a Kragujevac, koji doprinosi unapređenju znanja i veština mladih, ali i implementaciji procedura i razvijanja mehanizama prepoznavanja i vrednovanja volonterskog rada. Ministarstvo omladine i sporta snažno veruje u mlade, njihovu energiju i sposobnost da menjaju svet, a menjaju ga upravo darujući nesebično svoje slobodno vreme i znanje zarad opšteg dobra. Kroz realizaciju ovog projekta težimo da mladi koji su prošli razvojne procese budu uzori drugima."

Grad Kragujevac i Kancelarija za mlade od 2010. godine sprovode aktivnosti koje se tiču neformalne edukacije mladih, kreativnih i sportskih radionica, naglasila je Marija Đoković, koordinatorka KZM. Upravo zbog toga, KZM u saradnji sa Omladinom JAZAS- a Kragujevac i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu, teži ka tome da se volonterski rad prepozna, prihvati i vrednuje kroz uspostavljanje modela monitoringa i koordinacije između organizatora volontiranja i samih volontera, evidencija o volonterskim satim i slično.

Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Petar Veselinović, ovom prilikom mladim volonterima ukazao je da primera radi, ova visokoobrazovna ustanova, kao i kancelarija za mlade istrajno kroz brojne akcije u svojim mikro i makro sredinama bude priču o volonterizmu. Ekonomski fakultet uključivanjem 13 studenata u sistem demonstracija tokom održavanja vežbi na fakultetu pomažu mladim ljudima da kroz koristan društveni angažman na najbolji način grade i lične karijere posle diplomiranja na fakultetu.

Učesnicima konferencije obratili su se Luka Ljubisavljević i Milica Jovanović, koordinatori programa u Omladini JAZAS-a Kragujevac, naglašivši da volontiranje danas predstavlja bitnu ulogu u razvoju i napretku razvijenih zemalja, zemljama u razvoju i deo je svake civilizacije i društva. Posebno su istakli ulogu i odgovornost koju vršnjački edukatori imaju u informisanju mladih, ali i organizacija civilnog društva u razvoju kritičkog mišljenja kod mladih.

U drugom delu konferencije održana je panel diskusija "Sistemska rešenja za unapređenje volontiranja mladih", na kome su, pored predstavnica Omladine JAZAS-a Kragujevac i Kancelarije za mlade, učestovovali i Boban Stojanović iz Krovne organizacije mladih Srbije i Bojan Beronja iz Mladih istraživača Srbije.

Na panelu su predstavljeni identifikovani problemi u razvoju volonterizma mladih, a na osnovu sprovedenih okruglih stolova i tribina u Srbiji.

PROMOCIJA VOLONTIRANJA - Potreba za boljim predstavljanjem volonterskog rada mađu mladima, volonterskih programa i organizatora volontiranje; Isticanje benefita volontiranja

IZMENA REGULATIVE - Promena/izmena zakona i drugih propisa kako bi bili prilagođeni stvarim potrebama sa terena, u saradnji i sa volonterima i sa organizatorima volontiranja; Ukidanje donje granice za volontiranje pošto deca u osnovnim školama lakše usvajaju znanja

VREDNOVANJE VOLONTERSKOG RADA - Vrednovanje volonterskog rada na više nivoa, od škola preko fakulteta do posla; Priznavanje volonterskog rada; Razgraničenje pojmova praksa, stažiranja i volontiranja; Izgradnja i unapređenje sistema za kontinuirani lični razvoj volontera.

Kroz diskusiju sa učesnicima zaključeno je da se mora dodatno raditi na vraćanju u sistem volontiranja onih mladih koji su, zbog loših iskustava, odustali od volontiranja, raditi na promociji volontiranja, ali i edukaciji organizatora volonterskih aktivnosti. Kao veliki izazov za samo volontiranje predstavljeni su festivali, gde često dolazi do nerazumevanja koncepta volontiranja i uloge volontera. Potrebno je kreirati prilagođene volonterkse programe sa konkretnim zadacima, ali i benefitima za volontera.

Pregledajte priručnik Volontiranje od A do Š (za volontere)

Pregledajte priručnik Od A do Š za organizatore volontrskih aktivnosti

Sve fotografije pogledajte na ovom linku

Poslednje ažurirano utorak, 26 decembar 2017 10:41
 
« PočetakPrethodna12345678910SledećaKraj »

Strana 3 od 33
Pokreće Omladina JAZAS-a Kragujevac by MWPC