Follow us

Video klipovi

Imamo 32 gostiju na mreži
Dobrodošli
Aktuelnosti
Svеtsкi dаn zdrаvljа, 7. аpril 2018. gоdinе „Zdrаvljе zа svе” PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
subota, 07 april 2018 12:39

Оvе gоdinе Svеtsкi dаn zdrаvljа pоsvеćеn је dоstupnоsti zdrаvstvеnој zаštiti i оbеlеžаvа sе pоd slоgаnоm „Zdrаvljе zа svе”. Оvе gоdinе оbеlеžаvа sе i јubilаrnih 70 gоdinа оd iniciјаtivе i prvоg оbеlеžаvаnjа оvоg vаžnоg dаtumа оd strаnе SZО. Pоvоdоm оbеlеžаvаnjа Svеtsкоg dаnа zdrаvljа 2018. gоdinе SZО pоzivа svеtsке lidеrе dа istrајu u nаpоrimа zа оstvаrеnjе ciljеvа оdrživоg rаzvоја nа које su sе оbаvеzаli 2015. gоdinе, а којi као кrајnji cilj imајu unаprеđеnjе zdrаvljа svih. Slоgаn „Zdrаvljе zа svе” оvоgоdišnjе каmpаnjе је uјеdnо sеdаmdеsеtоgоdišnjа viziја SZО.

Оsnоvnе činjеnicе

  1. Nајmаnjе pоlоvinа ljudi u svеtu trеnutnо niје u mоgućnоst dа dоbiје оsnоvnе zdrаvstvеnе uslugе.
  2. Sкоrо 1000 miliоnа ljudi је sirоmаšnо, а prisiljеnо dа plаćа zdrаvstvеnе uslugе iz svоg džеpа.
  3. Prеко 800 miliоnа ljudi, оdnоsnо gоtоvо 12% pоpulаciје pоtrоši 10% nа zdrаvstvеnе trоšкоvе zа sеbе, bоlеsnо dеtе ili drugоg člаnа pоrоdicе štо prеdstаvljа prекоmеrnе trоšкоvе i vеliкi glоbаlni prоblеm.
  4. Univеrzаlnа pокrivеnоst zdrаvstvеnоm zаštitоm оmоgućićе dа ljudi i zајеdnicе dоbiјu zdrаvstvеnе uslugе које su im pоtrеbnе bеz finаnsiјsкih trоšкоvа. Оvо nе znаči bеsplаtnu pокrivеnоst zа svе mоgućе zdrаvstvеnе intеrvеnciје, vеć pоdrаzumеvа minimаlni pакеt zdrаvstvеnih uslugа. Tо sе nе оdnоsi sаmо nа lеčеnjе pојеdinаcа, vеć tакоđе uкljučuје i uslugе zа cеlокupnu pоpulаciјu, као štо su каmpаnjе јаvnоg zdrаvljа.

Svеtsка zdrаvstvеnа оrgаnizаciја ćе sе fокusirаti nа univеrzаlnu pокrivеnоst zdrаvstvе-nоm zаštitоm кrоz niz dоgаđаја u 2018. gоdini, pоčеv оd Svеtsкоg dаnа zdrаvljа, 7. аprilа, nа glоbаlnоm i lокаlnоm nivоu, u cilju prоnаlаžеnjа rеšеnjа zа pоstizаnjе „Zdrаvljа zа svе”.

Svеtsкi dаn zdrаvljа је i оvе gоdinе priliка dа pоdsеtimо stаnоvništvо nа znаčај zdrаvih stilоvа živоtа i prеvеnciјu fакtоrа riziка zа nаstаnак nајčеšćih pоrеmеćаја zdrаvljа. Pоvоdоm оbеlеžаvаnjа Svеtsкоg dаnа zdrаvljа plаnirаnа је оrgаnizаciја i оdržаvаnjе vеliкоg brоја zdrаvstvеnо-prоmоtivnih акtivnоsti u lокаlnој zајеdnici као štо su prеdаvаnjа, tribinе, окrugli stоlоvi, јаvnе mаnifеstаciје, коncеrti, spоrtsкi dоgаđајi, bаzаri zdrаvljа.

Više informacija pročitajte na sajtu http://www.batut.org.rs.

 
OJKG na „Sajmu obrazovanja, zapošljavanja, preduzetništva i inovacija“ PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
utorak, 03 april 2018 18:00

Jedanaesti po redu „Sajam obrazovanja, zapošljavanja, preduzetništva i inovacija“ koji Šumadija sajam organizuje pod pokroviteljstvom Grada Kragujevca, a u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i školskom upravom, održan je u periodu od 29. do 30. marta.

Oba dana aktivisti Omladine JAZAS-a Kragujevac, sa volonterima Kancelarije za mlade Kragujevac, predstavili su svoje programe, promovisali preventivno ponašanje i realizovali radionice sa mladima koji se pripremaju za tržište rada.

Slika preuzeta sa http://sumadijasajam.rs

Velika zainteresovanost bila je za isprobavanjem simulacionih naočara. Uz informativan razgovor sa našim aktivistima o štetnim efektima korišćenja psihoaktivnih supstanci, zainteresovani posetioci Sajma imali su prilike da se oprobaju u sprovođenju jednostavnih aktivnosti (pozivanje taxija, kucanje sms poruke, hodanje po pravoj liniji itd.) uz simulacione efekte prevelike upotrebe alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci.

Naočare simuliraju efekte uticaja alkohola na ljudski organizam: smanjena opreznost, usporene reakcije, zbunjenost, izobličenje vidnog polja, promena percepcije rastojanja i dubine, suženje perifernog vida, slabije rasuđivanje i donošenje odluka, dupliranje slike i nedostatak koordinacije mišića. Kod nekih ljudi ovakvi problemi javljaju se već posle jednog pića, iako je koncentracija alkohola u njihovoj krvi veoma mala.

Naočari za simulaciju uticaja narkotika simuliraju mnoge efekte konzumiranja narkotika ili preterane upotrebe legalnih lekova, kao što su dezorjentacija, izmenjena percepcija prostora, vrtoglavica, pad koncentracije, iskrivljenje slike, problemi sa pamćenjem i osećaj euforije.

U drugom delu Sajmu, u Medija centru održali smo edukativnu radionicu o pisanju CV-a. Od 2014. godine Omladina JAZAS-a Kragujevac sprovodi radionice za povećanje veština zapošljivosti mladih, čiji je neizostavni deo pisanje CV-a. Na ovaj način pripremamo mlade za tržište rada, razvijamo im veštine, učimo kako da se bore sa tremom i načinima predstavljanja sebe.

Početkom godine naši predavači su u saradnji sa Kancelarijom za mlade Kragujevac i Američkim kutkom Kragujevac realizovali obuku Job for future koja se upravo odnosila na pomenute teme. Video o utiscima polaznika možete pogledati ovde.

Poslednje ažurirano utorak, 03 april 2018 18:36
 
Održana prva obuka za lokalne koordinatore za strukturirani dijalog PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
utorak, 27 februar 2018 08:57

U Vršcu je od 23. do 25. februara održana prva obuka za lokalne koordinatore za strukturirani dijalog u okviru projekta Glas mladih u demokratskim procesima koji realizuje Krovna organizacija mladih Srbije. Učesnici treninga su bili predstavnici 5 jedinica lokalne samouprave među kojima su bile predstavnice Omladine JAZAS-a Kragujevac, Jelena Milanović i Kancelarije za mlade Kragujevac, Marija Đoković.

Slika preuzeta sa www.transformator.bos.rs

Prva obuka je organizovana na temu strukturiranog dijaloga, kako bi se budući lokalni koordinatori/ke na samom početku upoznali sa metodologijom, primenom strukturiranog dijaloga na lokalnom nivou, mogućnostima za prilagođavanje takvog modela u njihovoj lokalnoj zajednici. Druga obuka će biti realizovana na temu pisanja javnih politika i javnog zagovaranja. Nakon toga će 10 lokalnih koordinatora sve naučeno preneti u svojim opštinama/gradovima kroz lokalne info sesije, a nakon toga realizovati lokalne inicijative.

Ideja je da se kroz strukturirani dijalog omogući svakoj mladoj osobi da se uključi u proces donošenja odluka o mladima i aktivno utiče na lokalnu zajednicu u kojoj živi. Proces strukturiranog dijaloga ne može biti uspešan bez širokih konsultacija mladih i donosioca odluka u manjim, lokalnim sredinama. Cilj je da se pilotira model strukturiranog dijaloga u 5 lokalnih zajednica, koji će kasnije biti korišćen za implementaciju na nacionalnom nivou.

Galeriju fotografija pogledajte na ovom linku.

 
Omladina JAZAS-a Kragujevac učestvovala na Javnoj raspravi o predloženim prioritetima u okviru ReLOaD programa PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
ponedeljak, 26 februar 2018 12:20

ReLOaD je regionalni projekat koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Zapadnom Balkanu i to u Albaniji, bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji. Projekat je počeo 1. februara, 2017. godine i tokom tri godine cilj projekta je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva širenjem transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS u skladu sa strateškim prioritetima i potrebama stanovništva u zajednicama. Odabrano je 5 jedinica lokalne samouprave (JLS) sa kojima će se realizovati aktivnosti u Srbiji i to su (abecednim redom): Dimitrovgrad, Čačak, Kragujevac, Paraćin i Šabac.

Omladina JAZAS-a Kragujevac učestvovala je na javnoj raspravi o predloženim prioritetima u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u utorak, 13. februara. Pored OJKG na javnoj raspravi učestvovalo je više od 30 organizacija civilnog društva iz Kragujevca.

Kako trenutno, pored Nacionalne strategije za mlade 2015-2025, nijedan dokument ne prepoznaje važnost HIV preventivnih programa, OJKG najviše pažnje u toku javne rasprave posvetila je prezentaciji aktuelnog procesa izrade Nacionalne strategije za HIV/AIDS, kao i neophodnosti njenog spuštanja na lokalni nivo, naročito u oblasti mladih, a čije programe bi mogao podržati ReLOaD program.

Javna rasprava trajala je oko 2 časa, a rezultirala konkretnim konkursom za finansiranje prioriteta u Kragujevcu, koji se nalazi na sajtu Grada Kragujevca.

 
Održana Laboratorija omladinskog rada - LabOR 2018 PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
ponedeljak, 19 februar 2018 09:50

U ponedeljak, 12.02.2018. održana je konferencija pod nazivom "Laboratorija omladinskog rada - LABOR 2018." u Domu omladine Beograd, sa ciljem da se različitim institucijama i akterima na nacionalnom i lokalnom nivou predstavi značaj osiguranja kvaliteta omladinskog rada.

Konferenciju je otvorio Darko Stanić, Državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta, koji je istakao da MOS veliki značaj daje omladinskom radu i direktnom radu sa mladima na razvoju njihovih kapaciteta u prevazilaženju izazova i razvoju ličnih potencijala. Takođe je napomenuo da je najznačajniji partner Ministarstvu u profesionalizaciji i standardizaciji omladinskog rada i stvaranju uslova za veće vrednovanje omladinskog rada upravo NAPOR.

Omladina JAZAS-a Kragujevac na konferenciji predstavila je standard 3 - Dobrovoljno i aktivno učešće mladih. Predstavnici organizacije, Milica Jovanović i Lazar Đoković, razgovarali su sa donatorima i učesnicima konferencije o načinima na koji omladinski rad podstiče aktivno uključivanje mladih u društvo. Naročito su naglašeni pravo na izbor mladih osoba, pravo na ravnopravno učešće, pravo na učestvovanje u donošenje odluka, kao i pravo na informisanje mladih.

Nakon upoznavanja sa standardima usledila je panel diskusija na kojoj su učestvovale Bojana Perović, Savetnica u Ministarstvu omladine i sporta i Violeta Stanković, Predsednica upravnog odbora NAPOR. Učesnice panela su istakle značaj podrške različitih institucija na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou za razvoj i prepoznavanje omladinskog rada. Učesnici konferencije, predstavnici NAPOR organizacija članica istakli su neke od izazova sa kojima se susreću u svom radu, od kojih se naročito izdvojo nedostatak interesovanja medija i šire javnosti za programe koje sprovode sa mladima i za njih. Predstavnici institucija su imali priliku da podele svoje utiske nakon upoznavanja sa standardima kvaliteta omladinskog rada i ponudli sa svoje strane različite mogućnosti koje su otvorene organizacijama mladih i za mlade.

Galeriju fotografija pogledajte na ovom linku.

 
« PočetakPrethodna12345678910SledećaKraj »

Strana 3 od 33
Pokreće Omladina JAZAS-a Kragujevac by MWPC