Follow us

Video klipovi

Imamo 20 gostiju na mreži
Dobrodošli
Aktuelnosti
Omladinski rad u skladu sa misijom organizacije PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
četvrtak, 18 oktobar 2018 18:00

Misija Omladine JAZAS-a Kragujevac

 

Omladina JAZAS-a Kragujevac je organizacija mladih koji nastoje da svakom svojom aktivnošću spreče da se nova osoba inficira HIV-om i pomognu ljudima koji žive sa AIDS-om. Omladina JAZAS-a Kragujevac takođe usmerava svoj rad na pitanja reproduktivnog zdravlja i prava mladih ljudi.


Vrednosti


Otvorenost
Omladina JAZAS-a Kragujevac je otvorena za sve ljude bez obzira na polnu, rasnu, versku i etničku pripadnost

Dobrovoljnost
Rad u Omladini JAZAS-a Kragujevac se zasniva na principu dobrovoljnosti učešća

Mogućnost
Svakom članu Omladine JAZAS-a Kragujevac pruža se mogućnost da se uključi u programe i rad organizacije u skladu sa svojim afinitetima i sposobnostima. Pravo svakog člana je da inicira i realizuje nove ideje u skladu sa ciljevima Omladine JAZAS-a Kragujevac 

Odgovornost
Rad na ostvarivanju ciljeva Omladine JAZAS-a Kragujevac sprovodi se savesno i odgovorno. 

Marljivost
Omladina JAZAS-a Kragujevac vrednuje rad svojih članova prema doprinosu u ostvarivanju ciljeva organizacije.

Humanost
Članovi Omladine JAZAS-a Kragujevac svoj rad sprovode na principima humanosti i pozitivnih vrednosti. 

Tolerancija
Članovi Omladine JAZAS-a Kragujevac poštuju i uvažavaju verske, polne, rasne, etničke i druge različitosti. Oni se obavezuju da će u okviru aktivnosti Omladine JAZAS-a Kragujevac postupati po principima tolerancije i nediskriminacije prema osobama koje žive sa HIV-om i sidom.

Jedinstvo
Članovi Omladine JAZAS-a Kragujevac nastupaju jedinstveno u javnosti u skladu sa ciljevima organizacije, promovišući princip solidarnosti među članovima

Tradicija
Članovi Omladine JAZAS-a Kragujevac rade na ostvarivanju ciljeva uvažavajući i negujući tradiciju organizacije.

Ravnopravnost
Svaki član Omladine JAZAS-a Kragujevac u okviru svog rada uživa prava i slobode do granice ugrožavanja tuđih prava i sloboda i osnovnih vrednosti i ciljeva Omladine JAZAS-a Kragujevac.

Grafik u pdf-u pogledaj OVDE.

Poslednje ažurirano petak, 19 oktobar 2018 19:28
 
KO SU OMLADINSKI/E RADNICI/E? PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
sreda, 10 oktobar 2018 19:28

Definicija omladinskih radnika/ca: Omladinski/a radnik/ca (engl. youth worker) je stručno lice, angažovano u udruženjima civilnog društva/institucijama/lokalnoj samoupravi, koje sprovodi aktivnosti omladinskog rada, a čije kompetencije su definisane standardima zanimanja u oblasti omladinskog rada.

Kompetencije se mogu steći kroz formalno, neformalno i informalno obrazovanje i učenje. Trenutno postoje tri definisana zanimanja u omladinskom radu:

  • omladinski aktivista/kinja ili lider/ka,
  • omladinski radnik/ca (koordinator programa omladinskog rada) i
  • specijalista za omladinski rad.

U budućnosti se očekuje proširenje klasifikacija zanimanja.

Svi omladinski radnici imaju obavezu da poštuju Etički kodeks omladinskih radnika/ca.

 

Poslednje ažurirano sreda, 10 oktobar 2018 19:33
 
Konferencija o regionalnoj saradnji mladih PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
utorak, 12 jun 2018 18:44

Omladinski savjet Republike Srpske organizovao je regionalnu konferenciju 31. maja i 1. juna u Bijeljini, gde su organizacije iz Republike Srbije i Republike Srpske razgovadale o unapređenju regionalne saradnje mladih. Omladina JAZAS-a Kragujevac se i ovaj put odazvala i ulestvovala na ovom dogadjaju, gde su se razvijali nove ideje.

Na samom početku konferencije učesnicima su se obratili Danijela Topić, predsednica Omladinskog savjeta Republike Srpske, Darko Stanić, državni sekretar Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i dr Jasmina Davidović, ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske, koja je ujedno i svečano otvorila konferenciju.

Prvog dana konferencije bilo je reči o aktuelnim aktivnostima i dešavanjima u Regionalnoj kancelariji za saradnju mladih Zapadnog Balkana (RYCO), projektima koji su odobreni na prvom pozivu RYCO, procesu i poteškoćama tokom apliciranja na sami poziv, te o drugim međunarodnim fondovima za mlade.

Tokom drugog dana učesnici su konceptom otvorenih razgovora definisali ideje i predloge projekata koje bi organizacije iz Republike Srpske i Srbije mogle zajedno aplicirati na sledećim konkursima koji budu objavljeni. Na konferenciji je učestvovalo preko 30 predstavnika institucija, omladinskih organizacija, organizacija za mlade, te krovnih saveza mladih iz Republike Srpske i Srbije.

 
OMLADINSKI RAD - NEKAD I SAD! PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
utorak, 09 oktobar 2018 17:29

Iako vlada uverenje da je omladinski rad novina na našim područjima, istorijski gledano on je postpojao još u 19. veku, samo u nešto drugačijem obliku. Organizacije koje su tada postojale na ovim prostorima bavile su se, pre svega, humanitarnim aktivnostima.

Taj obrazac postojao je sve do II Svetskog rata kada su počeli da se razvijaju novi oblici omladinskog rada koji se smatraju pretečom svih onih tipova koji danas postoje i koje organizacije sprovode. Nakon II Svetskog rata, tokom razvoja kulta predsednika Josipa Broza Tita, velika pažnja bila je usmerena ka mladima. Primer koji to najbolje ilustruje jeste obeležavanje Titovog rođendana, 25. maja, kao Dana mladosti. Promovisane su vrednosti koje se i danas koriste u omladinskom radu poput bratstva, jednakosti, solidarnosti, prijateljstva i zajedništva. Postojale su sistemske mere za zapošljavanje i stipendiranje mladih, a omladinske organizacije koje su tada formirane učestvovale su u procesu odlučivanja.

Rušenjem socijalizma krajem 80-ih i početkom 90-ih godina prošlog veka nestaje ovaj oblik omladinskog rada. Kao društvo u tranziciji, područje bivše Jugoslavije zatečeno je potpuno nespremno u odnosu na obrazovanje mladih i ne postoji nikakaiv institucionloni i strategijski okvir za mlade na nacionalnom nivou. Tu ulogu preuzimaju organizacije civilnog sektora. U novembru 2001. godine u okviru Ministarstva obrazovanja i sporta Republike Srbije ustanovljen je Sektor za mlade koji je u tom trenutku jedino državno telo koje se bavilo pitanjem mladih.

Nakon izbora 2004. godine taj sektor je ugašen. Kao reakcija na to, organizacije civilnog društva oformile su Koaliciju mladih Srbije koja je zahtevala uspostavljanje državnog tela za mlade. Mladi širom Srbije podržali su ovu inicijativu što je rezultiralo blokadom rada Vlade. Nakon vanrednih parlamentarnih izbora u maju 2007. godine formirano je Ministarstvo omladine i sporta (MOS). Formiranje ove ustanove u direktnoj je vezi sa aktvizmom mladih i pokazuje na koji način mladi mogu da utiču na institucionalni okvir.

Odmah po formiranju MOS 2008. godine izrađena je prva Strategija za mlade u Srbiji (za period od 2009-2014). U tom periodu formirani su pojedini savezi udruženja koji su brinuli o kvalitetu rada sa mladima. Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada je nacionalni strukovni savez koji od svog osnivanja (2009) pa do danas radi na osiguranju kvaliteta i prepoznavanje omladinskog rada.

Kao rezultat zajedničkog rada organizacija civilnog sektora i MOS 2011. godine usvojen je i prvi Zakon o mladima u Srbiji. Nakon toga izrađena je druga Strategija za mlade za period od 2015-2025, a u vezi sa tim i Akcioni planovi za njeno unapređenje na dvogodišnjem nivou. Poslednji akcioni plan za period od 2018-2020 je trenutno u izradi.

Poslednje ažurirano utorak, 09 oktobar 2018 17:43
 
Izveštaj sa Međunarodnog dana sećanja na premunule od AIDS-a PDF Štampa El. pošta
Napisao Omladina JAZAS-a Kragujevac   
ponedeljak, 21 maj 2018 16:07

Sеćаnjе nа prеminulе оd AIDS-а је јеdnа оd nајstаriјаh i nајvеćih mоbilizаciоnih kаmpаnjа kоја imа zа cilj pоdizаnjе svеsti u vеzi sа HIV-оm i AIDS-оm nа glоbаlnоm nivоu. Оvоgоdišnjа, 35. kаmpаnjа pоsvеćеnа sеćаnju nа prеminulе оd AIDS-а оbеlеžena je 20. mаја u višе оd stоtinu zеmаljа prigоdnim mаnifеstаciјаmа kоје imајu zа cilj pоvеćаnjе infоrmisаnоsti, prоmоvisаnjе glоbаlnе sоlidаrnоsti i zајеdničкih акciја u оblаsti HIV infеkciје i AIDS-а, pоd slоgаnоm „REFLECTING ON OUR PAST, PREPARING FOR OUR FUTURE – SЕĆАЈUĆI SЕ NАŠЕ PRОŠLОSTI, PRIPRЕMАMО SЕ ZА NАŠU BUDUĆNОST”.

Omladina JAZAS-a Kragujevac, u saradnji sa Gradom Kragujevac, Institom za javno zdravlje Kragujevac i Domom zdravlja Kragujevac, i ove godine sprovela je doborovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje na HIV, kao i kampanju infomrisanja građana o načinima prenosa i zaštite od HIV-a u centru grada. Sveće su upaljene u 20h u znak sećanja na više od 1.100 života koje je AIDS odneo u Srbiji.

Kragujevac, plato kod Krsta, 20.05.2018. godine

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije od 1984. do kraja 2017. godine u Republici Srbiji su registrovane 3664 osobe inficirane HIV-om, od kojih je više od polovine obolelo od AIDS-a, a 1/3 nažalost izgubila bitku odnosno umrlo od AIDS-a. U 2017. godini je novoodijagnostikovano 178 osoba inficiranih HIV-om što je negde sličan nivo kao i 2015. godine.

HIV u Srbiji tokom 2017. godine

Dr Danijela Simić iz Instituta za javno zdravlje Srbije, na konferenciji za štampu u Beogradu, naglasila je da od 178 osoba novoodijagnostikovanih u 2017. godini sedamnaest puta više bilo muškaraca. To su mladi ljudi, negde 2/3 su osobe starosti od 30 do 49 godina, a svaka četvrta osoba je mlada osoba od 20 do 29 godina. Geografski posmatrano 60% svih novoodijagnostikovanih osoba inficiranih HIV-om u 2017. su osobe koje su dijagnostikovane ne teritoriji grada Beograda i sa šire teritorije grada Novog Sada, ali se tu i testira najveći broj osoba. Ne postoji nijedan okrug na teritoriji Republike Srbije gde nije dijagnostikovan nijedan slučaj. Dakle u svakom okrugu se dijagnostikuje po neka osoba inficirana HIV-om.

Kako se najčešće prenosi HIV?

Kada se posmatra transmisija, znači način kako je HIV prenesen, kod 97% svih osoba kod kojih je novootkrivena HIV infekcija u 2017. godini, a koje su imale poznat način transmisije je HIV prenesen nezaštićenim seksualnim odnosom odnosno seksom bez kondoma.

Aktuelne epidemiološke podatke HIV infekcije krajem 2017. godine u Srbiji možete preuzeti na ovom linku.

Fotografije sa obeležavanja Candlelight Memorial-a u Kragujevcu možete pogledati na našoj facebook stranici.

Poslednje ažurirano ponedeljak, 21 maj 2018 20:52
 
« PočetakPrethodna12345678910SledećaKraj »

Strana 1 od 33
Pokreće Omladina JAZAS-a Kragujevac by MWPC